PrimacsSERIES Orgaanisen kokonaishiilen (TOC) ja kokonaistypen (TN) analysaattorit

Primacs<sup>SERIES</sup>

Yleistä

PrimacsSERIES-hiili- ja -typpianalysaattorit on suunniteltu tarjoamaan oikea ratkaisu kiinteiden näytteiden hiili- ja/tai typpianalyysiin. Analysaattoreita on saatavilla monia erilaisia eri laboratorioiden vaatimuksiin ja sovelluksiin.

PrimacsSNC-100

Analysaattori orgaanisen kokonaishiilen ja proteiini-typen analysointiin kiinteistä ja nestemäisistä näytteistä

PrimacsSNC-100 on uusin, nykyaikainen ja joustava näyteanalysaattorimme. Analysaattorissa on integroitu 100-paikkainen automaattinäytteenotin typen (N), proteiinien, kokonaishiilen (TC), alkuainekokonaishiilen (TEC), epäorgaanisen kokonaishiilen (TIC) ja orgaanisen kokonaishiilen (TOC) määrittämiseen yhdessä yksikössä.

Tällä analysaattorilla näiden parametrien vähäistenkin tasojen analysointi on nopeaa, luotettavaa ja tarkkaa esimerkiksi maaperästä ja kasveista, sedimenteistä ja lietteistä, eläinrehusta ja viljasta, elintarvikkeista, maltaasta ja vierteestä sekä lannoitteista.

PrimacsSNC-100 -analysaattorissa on erittäin suuri integroitu 100-paikkainen automaattinen näytteenotin, jossa on läpinäkyvä kansi. Näytteenotin pystyy analysoimaan suuria näytemääriä päivässä yhtenä eränä. Näyteräkki on irrotettava, ja uudelleen käytettävissä upokkaissa voidaan punnita jopa 3 g:n kiinteitä näytteitä. Näytteet viedään analysaattoriin ainutlaatuisen pystysuoran näytteidenesittelyjärjestelmän avulla. Näytteiden tuhkat jäävät upokkaaseen analysoinnin jälkeen ja poistetaan laitteesta yhdessä upokkaan kanssa. Näin vältetään näytetuhkan kerääntyminen polttoalueelle ja saadaan vähennettyä tarvittavaa ylläpitoa.

TOC:n, TEC:n ja TIC:n analysoinnissa käytetään polttamista erittäin korkeassa lämpötilassa sekä ei-dispersiivistä infrapuna-absorptiota (NDIR). Lämpötila-asetuksia voidaan muuttaa. Näin eri näytematriisit saadaan poltettua mahdollisimman hyvin ja TEC analysoitua.

TN:n/proteiinien määrittäminen perustuu DUMASin menetelmään ja havainnointiin lämmönjohtavuusdetektiolla (TCD). DUMASin menetelmä on nopea, turvallinen ja hyvä vaihtoehto vanhanaikaiselle Kjeldahlin menetelmälle.

TIC voidaan myös analysoida automaattisesti happamoimalla ja puhdistamalla.

Laitteen mukana toimitetaan nykyaikainen ja joustava ohjelmistopakkaus.

PrimacsMCS

TOC-lisämoduuli kiinteille näytteille

PrimacsSERIES-hiili- ja -typpianalysaattoreita on nyt laajennettu uudella PrimacsMCS-lisämoduulilla, jolla voidaan analysoida orgaanista kokonaishiiltä (TOC) maaperän, sedimenttien ja lietteiden kaltaisista kiinteistä materiaaleista. PrimacsMCS toimii yhdessä orgaanisen kokonaishiilen FormacsSERIES-analysaattorin kanssa (nestemäiset näytteet) ja tarjoaa ympäristölaboratorioille taloudellisen konseptin sekä vesinäytteiden että kiinteiden materiaalien ja lietteiden orgaanisen kokonaishiilen analysointiin. 

PrimacsMCS on varustettu kaksoisuunilla, joten kokonaishiilen (TC) ja epäorgaanisen hiilen (IC) analysointi onnistuu erikseen. Kokonaishiili määritetään hapettamalla näytettä katalyyttisesti lämpötilassa 1100 °C ja muuntamalla näytteen hiili CO2:ksi, joka sitten havaitaan orgaanisen kokonaishiilen FormacsSERIES-analysaattorin NDIR-detektorilla. Epäorgaaninen hiili määritetään tekemällä näyte happamaksi IC-reaktorissa, joka muuntaa esiintyvän epäorgaanisen hiilen CO2:ksi. Windows-pohjainen PrimacsMCS-ohjelmisto kokoaa tiedot ja laskee näytteen TOC-konsentraation vähennyslaskun avulla (TC - IC = TOC).

PrimacsMCS analysoi TC:n, IC:n ja TOC:n alueella 100 µg - 40 mg absoluuttista hiiltä jopa 3 g:n painoisista näytteistä. Orgaanista kokonaishiiltä analysoivan FormacsSERIES-analysaattorin automaattisesti matalalta korkealle alueelle säätyvän IR-detektorin ansiosta FormacsSERIES-analysaattorin ja PrimacsMCS-lisämoduulin yhdistelmä tarjoaa ympäristölaboratorioille tehokkaan työkalun kiinteiden materiaalien TOC:n analysoimiseksi pienistä ppb-konsentraatioista aina %-tasoille asti. PrimacsMCS on EPA:n, CEN:n, ISO:n, NEN-EN 13137:n ja US EPA:n kaltaisten kansainvälisten asetusten mukainen

Primacsslc

Kokonaishiilen analysaattori kiinteille ja nestemäisille näytteille

Kiinteistä materiaaleista, kuten lietteistä, sedimenteistä ja maaperästä, tehtävien luotettavien TOC-analyysien lisääntyvä tarve on johtanut siihen, että Skalar on täydentänyt orgaanisen kokonaishiilen analysaattoreidensa valikoimaa PrimacsSLC-analysaattorilla. Analysaattorissa on kaksi uunia, ja niinpä sillä pystytään määrittämään nopeasti ja luotettavasti erikseen kokonaishiili (TC), epäorgaaninen hiili (IC) ja orgaaninen kokonaishiili (TOC) yhdellä ainoalla laitteella. Se onkin suunniteltu erityisesti kiinteille materiaaleille ja jopa kahden gramman näytepainoille. Automaattivaa'an käyttöliittymän ansiosta painotietoja ei tarvitse näppäillä eikä virhelyöntien vaaraa näin ole. Uudelleenkäytettävät kvartsiupokkaat yhdessä ainutlaatuisen, pystysuoran näytteenesittelyjärjestelmän ja täysin tietokoneistetun käytön/laskennan kanssa tekevät PrimacsSLC:stä taloudellisimman vaihtoehdon nykyaikaiseen ympäristölaboratorioon.

PrimacsSLC CEN:n, ISO:n, NEN-EN 13137:n ja US EPA 9060:n kaltaisten kansainvälisten asetusten mukainen

Tyypillisiä sovelluksia

Elintarvikkeet
Maaperä
Kasvit
Jyvät
Kiinteä jäte
Teollisuuden valvontatoimet
Prosessin valvontatoimet
Lietteet
Sedimentit
...ja monet muut